Varslingsrutiner for lærlinger

Disse varslingsrutinene er laget blant annet med bakgrunn i Arbeidsmiljøloven kap 2.

Hva er varsling?
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold ved lærebedriften eller Opplæringskontoret.

Kritikkverdige forhold er forhold som er i strid med lover eller forskrifter, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. Det kan f.eks. være:

  1. Uforsvarlig arbeidsmiljø/læringsmiljø
  2. Brudd på personopplysningssikkerheten
  3. Seksuell trakassering/uønsket seksuell oppmerksomhet
  4. Trakassering
  5. Diskriminering
  6. Fare for liv eller helse
  7. Fare for klima eller miljø
  8. Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  9. Myndighetsmisbruk

Kritikkverdige forhold betyr at forholdet bør ha en viss allmenn interesse. Forhold som lærlingen mener er kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning omfattes dermed ikke.

Hvem skal det varsles til?
Hvis varselet gjelder forhold ved lærebedriften, skal lærlinger varsle kontaktperson ved Opplæringskontoret.

Gjelder varselet Opplæringskontoret skal varselet rettes til styreleder.

Den som varsler har alltid rett til å varsle relevante saker til offentlige myndigheter, slik som Arbeidstilsynet, Fylkeskommunen, Utdanningsdirektoratet og Konkurransetilsynet.

Det er likevel ønskelig at varsling først forsøkes internt, og på lavest mulig nivå, slik det er tilrettelagt for.

På hvilken måte kan du varsle?
Det kan varsles skriftlig eller muntlig. Muntlig varsling kan skje pr. telefon eller direkte til en av dem som er opplistet. Skriftlig varsling kan skje pr. brev eller e-post.

Varsling kan gjøres anonymt, men det er ønskelig at varsler oppgir sin identitet av hensyn til behovet og muligheten for å kunne undersøke saken grundigst mulig. Dette sikrer også et best mulig resultat. Den som blir anklaget har kontradiksjonsrett, dvs å få fremme sin side av saken, derfor er det viktig å merke seg at varslingen helst ikke bør gjøres anonymt. Varslers navn skal være en fortrolig opplysning for den begrensede personkrets i virksomheten som behandler saken.

Oppfølging av varsling
Den som mottar varselet, skal følge opp dette og undersøke påstandene grundig. Det skal snarest mulig ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold.

Så lenge virksomheten vet hvem som har varslet, skal varsler alltid få tilbakemelding så raskt som mulig om hvordan saken er behandlet.

Så langt som mulig skal varsler også få tilbakemelding om hvilket utfall saken har fått.

Dersom det viser seg at det etter gjennomførte undersøkelser ikke er avdekket kritikkverdige forhold, skal varsler også få tilbakemelding om dette.

Melding om kritikkverdige forhold knyttet til navngitte personer er å anse som personopplysninger og skal behandles i tråd med reglene i personopplysningsloven.

Sikkerhet for varsler
Den som varsler er beskyttet mot gjengjeldelse som følge av varslingen.

Gjengjeldelse mot lærling kan være advarsel, oppsigelse, trakassering, endring i oppgaver med mer.

Dersom varsler likevel opplever gjengjeldelse, skal varsler straks si fra til Opplæringskontoret (evt styreleder hvis varselet gjelder Opplæringskontoret). Vedkommende skal snarest følge opp dette.

Hvorfor er varsling ønskelig?
Ved å få informasjon om kritikkverdige forhold kan Opplæringskontoret bidra til å rydde opp i forholdet. Dette sikrer at lovbrudd og andre kritikkverdige forhold unngås i virksomheten, noe som igjen kan skape et bedre arbeidsmiljø. Informasjon fra lærlinger kan hjelpe virksomheten med å få dette til.

Ved varsling av kritikkverdige forhold skal lærlingen få hjelp og støtte uavhengig av type varsel.

Liste over navn/adresser/telefonnummer for varsling:

Daglig lederAtle J. OwrenStarums-vegen 64, 2850 Lena[email protected]91 16 90 61
Lærling-kontaktSvein Tore RøynestadVadumsåsen 45, 3159 Melsomvik[email protected]93 08 62 25
Økonomi-medarb./ lærling-kontaktLive UlvenStarums-vegen 64, 2850 Lena[email protected]94 01 94 83
StyrelederArne AmlienOlav Mynt-mestersgt. 15, 2315 Hamar[email protected]95 29 87 38

Det er også mulig å ta kontakt med elevombud i fylket (www.elevombudene.no)