Rettigheter og plikter

 • Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon – du er både under opplæring og arbeidstaker. Det betyr også at du har to sett med rettigheter: rettigheter etter opplæringsloven og rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Merk, at det ikke finnes fastsatte tariffer i hestefagene. Utover det som følger av lov og regelverk, er det arbeidsavtalen og lærekontrakten som styrer hva du har rett på og plikt til i læretida di. Det er derfor viktig å passe på at disse inneholder alt de skal. Lærekontrakten skal godkjennes av Fylkeskommunen og skrives på fastsatt skjema, men arbeidsavtalen kan ha mange ulike former. Har du læreplass gjennom et opplæringskontor er denne som regel standardisert.
 • Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapingen i lærebedriften.
 • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du har samtidig plikt til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid. Underveis i opplæringen, og minst hvert halvår, skal lærlingen få en skriftlig tilbake-melding på i hvilken grad han/hun har nådd de målene i Læreplanen det er arbeidet mot det siste halvår. Det er faglig leder i bedriften som skal gi denne tilbakemelding.
 • Du skal føre opplæringsbok.
 • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.
 • Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til.
 • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget.
 • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.
 • Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.

Arbeidstid
Når det gjelder arbeidstid sier AML § 10 med underpunkter, at «Vanlig arbeidsuke» er 37,5 timer (med tariffavtale). Hestefaget har ingen tariffavtale, og Opplæringskontoret forholder seg derfor til 40 timers uke. 
AML § 10.3, sier at arbeidsplaner skal foreligge ved varierende arbeidstid og når det er behov for kveld/helgejobbing. Arbeidstiden per dag skal ikke overstige 9 timer. En 7 dagers periode skal ikke overskride 40 timer.

Hvis en lærling har varierende arbeidstid, med timeantall over 40t./uke, kan dette, etter avtale, lønnes som overtid eller avspaseres på andre dager.

Overtid
Overtid er likt all tid utover vanlig arbeidstid (8t per dag, 40t per uke).
Som dere vet må eventuell overtid avtales mellom lærling og bedrift. Lærlingen må altså samtykke til å arbeide overtid og akseptere den godtgjørelse som tilbys for dette.

AML setter visse grenser for overtid: maksimalt 7 timer overtid på en dag, 10 timer på en uke, 25 per måned og 200 timer per år.
Videre sier AML at overtid kun skal benyttes ved «stort arbeidspress og/eller sesongbetont svingninger».

Permisjoner
Arbeidstager har rett til å få permisjon for blant annet følgende:

 • Dødsfall og begravelse av nær slekt (eks. mor, far, søsken, besteforeldre)
 • Lege og tannlege besøk
 • Akutt sykdom i hjemmet

Sykdom – Egenmelding / Sykemelding
Ved sykdom i, opp til, 3 dager kan Egenmelding benyttes. For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med.  Etter tre dager må sykemelding fremskaffes. Kun 4 egenmeldinger i løpet av en 12 måneders periode. 
Deretter sykemelding fra første dag. For å ha rett til sykepenger, må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst 4 uker. OBS! Sykemelding sendes til Opplæringskontoret!

Ferie – Ferieavvikling
Som andre arbeidstakere har lærlingen rett på 4 ukers ferie. 3 av disse kan kreves avviklet i perioden 1. juni til 30. september. Det er viktig at bedriften og lærlingen sammen drøfter når ferien skal avvikles.

Intern-kontroll – Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Det beste er hvis faglig leder og lærling sammen kan gå igjennom denne punkt for punkt. Man trenger ikke å gå igjennom alt på en gang, men kan ta det avsnitt for avsnitt.
Eksempel på HMS-perm kan fås ved henvendelse til Opplæringskontoret.
Dette er, i tillegg til opplæring, også et godt verktøy for bedriftens Intern-kontrollarbeid.