Spørsmål og svar

Denne informasjonen er ment som en orientering om de viktigste spørsmålene omkring lærlingordningen. Utfyllende detaljer og svar på spørsmål får dere ved henvendelse til Fagopplæringskontoret i de enkelte fylkene (Utdanningsetaten i fylket) eller hos Opplæringskontoret for Heste- og hovslagerfaget (se vår adresse nedenfor).

Hvem kan bli lærling i hestefaget/hovslagerfaget ?

Svar: Elever som har gjennomført Vg1 Naturbruk og Vg2 Hest og hovslagerfag, har formell rett til å søke læreplass i bedrift.  Elevene er vanligvis ca. 17 år når de søker læreplass i bedrift.

Hvilke bedrifter kan ta inn lærlinger ?

Svar: Bedriftene må kunne oppfylle kravene til opplæring av lærlingen, eventuelt deler av denne (opplæringsplanen for bedrift). Bedriften må ha minst en person som har faglig bakgrunn for å gi lærlingen veiledning.  En bedrift som er medlem av  Opplærings-kontoret må også godkjennes av fagopplæringen i fylket.

Hvilke forpliktelser har en opplæringsbedrift ?

Svar: Bedriften skal gi lærlingen praktisk veiledning/opplæring i de emnene som er nevnt i Læreplan for opplæring i bedrift – hestefaget (evt. deler av denne).

Alle formelle og økonomiske saker (herunder lærlingkontrakt og kontrakt mellom opplæringskontoret og bedriften) ordnes av opplæringskontoret. Lærebedriften har ingen forpliktelser når det gjelder stallplass, kost eller innkvartering av lærlingen.

Bedriften skal ikke drive teoriundervisning, men den skal legge til rette for at lærlingen får anledning til å lese tilsendt materiale og til å skrive notater og rapporter fra sin praktiske opplæring. Lærebedriften har også ansvar for at vedtatt arbeidstid, arbeidsmiljølov og andre bestemmelser for ansatte/lærlinger blir overholdt.

 Alle slike forhold reguleres i skriftlig avtale mellom bedriften og opplæringskontoret.

Hvilke plikter/rettigheter har lærlingen ?

Svar: Lærlingen skal utføre arbeid og rutiner på linje med andre ansatte i bedriften. Han/hun skal følge turnus og vaktlister innenfor vanlige rammer og regler.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser gjelder for lærlinger på samme måte som for andre ansatte i bedriften.

Lærlingen må punktlig følge rutiner i forbindelse med varsling av sykdom, sykemeldinger m.m.

Hvem følger opp bedriftene og lærlingene ?

Svar: Opplæringskontoret har faglig leder som følger opp bedriftene og lærlingene.

Hvor lang tid varer lærekontrakten(e) ?

Svar: Lærlingen inngår, som hovedregel, kontrakt for 2 år med Opplæringskontoret.

Bedriften gir lærlingen opplæring første året, deretter forventes det at lærlingen arbeider selvstendig i bedriften og utfører dermed «verdiskapning». I praksis vil «opplæring» og «verdiskapning» gå parallelt fra første dag. 

For hestefaget regner man med at det kan bli en viss «turnus-ordning», slik at lærlingene får allsidig opplæring, samtidig som bedriftene bare gir den veiledning som de er kompetent til. 

Hva koster det å ha en lærling/lærlinger ?

Satsen for medlemsbedriftenes andel er Kr. 6450,- pr måned. Medlemsandelen kan justeres etter vedtak i styret.

Beløpet betales månedlig i 24 mnd. ( evt. 18 mnd.) etter tilsendt faktura. (Fratrekk på faktura ved sykdom)

Bedriften bekoster selv yrkesskadeforsikring for lærlingen.

Opplæringskontoret bekoster ellers oppfølging av lærlinger og bedrifter, herunder besøk, opplæringsbok, lærlingtreff, seminar for medlemsbedriftene, kontakt med fylkeskommunene og lånekassen m.m.

Ut over dette har medlemsbedriften ingen økonomiske utlegg i forhold til lærlingen.

Lønner det seg å ta inn lærling ?

Svar: Dersom en lærling tas inn i en bedrift uten at man har behov for mer arbeidskraft, vil dette bli en økonomisk belastning for bedriften (spesielt for bedrifter som sliter tungt økonomisk).

Hvis en bedrift har behov for arbeidskraft (flere tilsatte), vil det utvilsomt være lønnsomt for bedriften å ta inn lærling.

Begrunnelse: Lærlingen har en teoretisk og praktisk bakgrunn som bedriften kan nyte godt av umiddelbartLærlingen er normalt minst 18 år, dessuten en motivert person som satser på kompetansegivende utdanning.

Selv om bedriften må bruke noe av sin tid (særlig første året) til veiledning, er utgiftene til å dekke lærlingens lønn overkommelig.

Kan bedriften velge seg lærling ?

Svar: Bedriften kan selv avgjøre om den ønsker å ta inn lærling, og den kan selv bestemme hvem den vil ta inn. Dette kan være begrunnet ut fra hvilken bakgrunn lærlingen har og/eller ut fra bedriftens kjennskap/forhold til lærlingen. Bedriften skal likevel forholde seg til opplæringskontoret når det skal tas inn lærling.