Hvordan forebygge trakassering og mobbing

Kartlegging av risiko

Faktorer som øker risikoen for seksuell trakassering, arbeidssituasjoner som er spesielt utsatt og ansatte som er mest utsatt:

Risikofaktorer

 • Forhold som gjør det vanskelig for ansatte å si fra uten å være redd for konsekvensene
 • Negative holdninger til grupper, for eksempel kvinner og innvandrere
 • Alkohol på arbeidsplassen eller i forbindelse med jobben
 • Seksualisert kultur og sjargong på arbeidsplassen
 • Uklar grense mellom jobb og privatliv
 • Mangel på systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS)

Risikosituasjoner

 • Kvelds- og nattarbeid
 • På reiser
 • Arbeid som involverer servering av alkohol
 • Arbeid som involverer tett kontakt med kunder, gjester eller brukere
 • Alenearbeid. Det gjelder både tilfeller der man er alene på jobb, men også i konkrete arbeidssituasjoner der man utfører arbeidet alene.
 • Sosiale settinger på jobben eller jobbreiser der det kan bli en uklar grense mellom jobb og privatliv
 • Arbeid der kunder, gjester og brukere opplever situasjonen som privat og «glemmer» at ansatte er på jobb

Risikogrupper

 • Midlertidig og deltidsansatte
 • Unge ansatte, og særlig kvinner
 • Lærlinger og ansatte under opplæring
 • Ansatte som representerer eller oppfattes som mindretall

Regler for oppførsel

Formålet med reglene er å beskytte ansatte mot trakassering. Reglene er ikke ment for å regulere hva gode kollegaer gjør, så lenge det er ønsket fra begge parter og ikke rammer andre ansatte eller arbeidsmiljøet.
Reglene bør alltid gjelde:

 • Fra kunder, gjester eller brukere til ansatt
 • Fra overordnet til underordnet
 • Fra ansatte med opplæringsansvar til ansatte under opplæring
 • Fra flertallet til et mindretall

Eksempel på regler:

 • Å bruke negative eller seksualiserte kallenavn på ansatte er ikke godtatt på vår arbeidsplass. Eksempler på uakseptable kallenavn: hore, neger, homo og mongo.
 • Kommentarer på kroppen til ansatte er ikke akseptabelt på jobben. Jo mer seksuelle kommentarene er, jo verre er det.
 • Seksuelle tilnærmelser skal ikke skje på jobben eller i forbindelse med jobben
 • Det er ikke lov å sende nakenbilder og porno til kolleger
 • Seksuelle overgrep skal alltid politianmeldes
 • Disse reglene gjelder også kunder, gjester og brukere
 • Alle ansatte skal si ifra når reglene brytes

Hvordan: Legg reglene inn i personalreglementet, eller som vedlegg til arbeidskontrakt.

Rutiner for håndtering

Manglende rutiner fører til at ansatte blir usikre på når de har en plikt til å varsle og ledere blir usikre på hvilket ansvar de har. Dette kan føre til ansvarliggjøring av offeret og at erfaringene blir bagatellisert. Konsekvensene kan bli sykefravær, konflikter og på sikt at ansatte sier opp.

Opplæringskontoret har utarbeidet et eget dokument for Varslingsrutiner.


Reaksjoner

Reaksjonene må stå i forhold til alvoret i det som har skjedd. Dersom det ikke er hold i påstanden/varselet etter at saken er utredet, skal saken erklæres som avsluttet.


Trakassering mellom ansatte

Hvis trakassering har skjedd mellom ansatte, kan reaksjoner for de som trakasserer for eksempel være:

 • Advarsel
 • Fratakelse av ansvar, oppgaver og omplassering
 • Oppsigelse/avskjed

Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven skal arbeidsgiver i samarbeid med den som er rammet, vurdere å politianmelde saken.


Trakassering fra overordnet

Hvis trakassering har skjedd fra overordnet skal dette varsles Opplæringskontoret. Reaksjoner kan for eksempel være:

 • Advarsel
 • Lærebedriften mister retten til å ha lærling
 • Lærlingen må omplasseres

Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven skal Opplæringskontoret i samarbeid med den som er rammet, vurdere å politianmelde saken.

Trakassering fra kunder

Hvis trakassering har skjedd fra kunder, kan reaksjoner for de som trakasserer for eksempel være:

 • Advarsel
 • Svartelisting
 • Anmeldelse

Uavhengig av reaksjon må lærlingen sikres mot gjentakelser gjennom forebyggende tiltak.

Likestillings- og diskrimineringsombudet:        https://www.ldo.no/sette-strek/tiltak-1-kartlegg-risiko/

Arbeidstilsynet:  www.arbeidstilsynet.no