Hvordan bli lærebedrift?

Har du behov eller ønske om en lærling? Kanskje du allerede har, men trenger godkjenning? Slik kan du bli lærlingebedrift gjennom Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget .

 • Søk om medlemskap i Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget ved å sende inn vårt registreringsskjema. (link til skjema)
 • Med bakgrunn i søknaden gjøres en vurdering av hver enkelt bedrift for å sikre at forutsetningene er til stede for medlemskap. I tillegg kan Opplæringskontoret om nødvendig innhente annen informasjon, anbefalinger og data om bedriften.
 • Søknad godkjennes eller avslås. Ved eventuelt avslag oppgis grunn for avslaget, og styret i Opplæringskontoret oppgis som ankeinstans for avslaget.

Krav til godkjenning:

 • Bedriften må være registrert (organisasjonsnr. eller tilsvarende)
 • Bedriften må kunne ivareta hele eller deler av opplæringsplanen
 • Bedriften må ha kvalifisert personell / faglig leder til å veilede lærlingen (dette forholdet vurderes ut fra utdanning, praksis og virksomhetsområde)
 • Bedriften må ha tilfredsstillende materiell, lokaler og sosiale forhold for å ha tilsatt lærling i bedriften
 • Alle lover og forskrifter som angår hestebransjen og arbeidsmiljø må oppfylles

Annen informasjon:

 • Når Opplæringskontoret anmoder en bedrift om å bli medlem i kontoret, brukes samme prosedyre.
 • Der det blir aktuelt for bedriften å ta inn lærling, skal både lærlingens hjemfylke og fylket der bedriften ligger underrettes om bedriftens medlemsskap i Opplæringskontoret. Dersom fylkene selv ønsker å godkjenne lærebedriften, gjøres dette på eget skjema som fylles ut av lærebedriften i samarbeid med Opplæringskontoret.
 • Uavhengig av fylkenes godkjenning av lærebedriften vil medlemsskapet i opplæringskontoret stå ved lag.
 • Godkjenning av en opplæringsbedrift kan oppheves når forutsetningene ikke lenger oppfylles. Dette kan ha sammenheng med endret drift og/eller bemanning ved bedriften, eller brudd på kontrakt og/eller lovverk som regulerer inntak og opplæring av lærling. Slik oppheving av godkjenning gjøres i første omgang av administrasjonen.

Alle godkjenninger av nye lærebedrifter, likeså oppheving av godkjenninger meddeles styrets medlemmer fortløpende. Styret kan overprøve administrasjonens avgjørelser i disse sakene.