Læreplan i hestefaget – ny versjon

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. juni 2021 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Den nye versjonen av læreplanen for Vg3 hestefaget (HST03‑02) innføres for vg3 fra 1.8.2022. Læreplanen er gyldig for yrkesfaglig fordypning på vg1 og vg2 fra 1.8.2021.


Læreplanen kan også lastes ned her: Læreplan i vg3 hestefaget (HST03‑02)

Om faget

Fagrelevans og sentrale verdiar

Vg3 hestefaget handlar om hesten som ressurs i næring, sport og fritid. Faget

skal gi lærlingane kompetanse i hald og bruk av hest, og drift av

hesteverksemd. Vidare skal faget bidra til samspelet mellom samfunnet og

hestenæringa, og til kunnskap om kva rolle hesten har for folkehelse, kultur,

natur og miljø. Faget skal òg bidra til at hestenæringa har tilgang til

sjølvstendige og omstillingsdyktige hestefagarbeidarar.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Vg3

hestefaget skal bidra til kunnskapsbasert praksis og verdiskapande verksemd

basert på kritisk tenking. Faget skal òg bidra til refleksjon og etisk medvit,

som er ein føresetnad for å kunne balansere ulike behov opp mot kvarandre.

Hestevelferd og sikkerheitstankegang er òg grunnleggjande verdiar i vg3

hestefaget. Vidare skal faget bidra til at lærlingane får kunnskap om pliktene

og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren, og om trepartssamarbeidet,

der arbeidsgivarar, arbeidstakarar og myndigheiter jobbar saman for å utvikle

eit betre arbeidsliv.

Kjerneelement

Hestevelferd
Kjerneelementet hestevelferd handlar om hald og bruk av hest på ein slik

måte at det fremjar hestevelferd og hestehelse. Det handlar òg om stell og

handtering, og å kjenne att og førebyggje helse- og åtferdsproblem. Det

handlar vidare om kunnskapar om hesten sin natur, anatomi, fysiologi, fôring,

sjukdommar og skadar. I tillegg handlar det om å reflektere over og

respektere behova og eigenverdien til hesten.


Stalldrift og næringsverksemd
Kjerneelementet stalldrift og næringsverksemd handlar om å ha ansvar for og

bruke hest i næringsverksemd, og om å drifte stall og anlegg. Det handlar òg

om stallarbeid og bruk av reiskapar og verktøy som er vanlege i næringa.

Vidare handlar det om korleis hald og bruk av hest påverkar menneske,

samfunn og miljø, og korleis det ytre miljøet påverkar hesteaktiviteten.

Kjerneelementet handlar òg om kundeservice og kommunikasjon med

myndigheiter, oppdragsgivarar, kundar, kollegaer og nærmiljø. Dessutan

handlar det om grunnleggjande økonomi, marknadsføring og

næringsutvikling.

Sikkerheit og kvalitet
Kjerneelementet sikkerheit og kvalitet handlar om å utføre arbeid med hest i

samsvar med gjeldande regelverk og på ein måte som tek vare på sikkerheita

til ein sjølv, andre og hesten. Det handlar òg om kvalitetssikring av verksemda

og å vurdere risiko i det daglege arbeidet. Vidare handlar det om samarbeid

med andre yrkesgrupper og å lese og forstå språket og åtferda til hesten. I

tillegg handlar det om rutinar og ansvar i arbeidet, og om å følgje utviklinga på

fagområdet.

Tverrfaglege tema  

Folkehelse og livsmeistring

I vg3 hestefaget handlar det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring

om korleis stallen som arena for menneske i alle aldrar på tvers av kjønn,

livssituasjon og funksjonsevne øver opp evna til samarbeid og samhandling.

Det handlar vidare om å handtere relasjonar mellom menneske og mellom

menneske og dyr, og om å setje grenser og respektere andre. Det handlar òg

om korleis omgang med hest kan bidra til folkehelsa gjennom fysisk aktivitet

og fellesskap, og til utvikling av sjølvstende og sjølvbilete for den enkelte.

Berekraftig utvikling

I vg3 hestefaget handlar det tverrfaglege temaet berekraftig utvikling om

korleis hald og bruk av hest påverkar miljøet. Det handlar òg om utfordringar

knytte til bruk av matjord og ressursar til areal, beite og produksjon av

hestefôr, og om korleis hesten bidreg til å ta vare på kulturlandskapet og

utnyttar område som ikkje er eigna for dyrking.

Grunnleggjande ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter

Munnlege ferdigheiter i vg3 hestefaget inneber å lytte, gi respons, rettleie

andre, grunngi val fagleg og diskutere forslag og løysingar. Vidare inneber det

å bruke fagspråk i samarbeid med kollegaer, kundar og andre yrkesgrupper,

og tilpasse kommunikasjonen til mottakar og formål. Refleksjon over eige

arbeid og presentasjon av arbeidet for ulike målgrupper inngår òg.

Å kunne skrive

Å kunne skrive i vg3 hestefaget inneber å rapportere og dokumentere arbeid

med hest, og føre oversikt over planlagt og utført arbeid. Vidare inneber det å

utforske og reflektere over faglege emne og problemstillingar og å bruke

kjelder på ein kritisk måte som lar seg etterprøve. Det inneber òg å lage

kvalitetssystem og rutinebeskrivingar, og å kommunisere skriftleg med andre.


Å kunne lese

Å kunne lese i vg3 hestefaget inneber å lese og forstå språket og åtferda til

hesten, og å lese og forstå ulike fagtekstar, instruksar og regelverk. Vidare

inneber det å hente inn informasjon på ein effektiv måte, bruke kjelder på ein

kritisk måte som lar seg etterprøve, og å tileigne seg fagkunnskap i debattar

om næringa og næringsinteresser.

Å kunne rekne

Å kunne rekne i vg3 hestefaget inneber å setje opp, bruke og behandle tal og

utrekningar i drifts- og økonomistyring, ulike tabellar, diagram og enkel

statistikk. Vidare inneber det å velje framgangsmåtar og å stille inn og

tilpasse utstyr. Det inneber òg å setje opp trenings- og framdriftsplan, fôrplan

og oversikt over fôrbehov, berekne arealbehov og materialforbruk, rekne med

ulike parametrar og vurdere utforming av bygningar, anlegg og uteområde til

hest.

Digitale ferdigheiter

Digitale ferdigheiter i vg3 hestefaget inneber å bruke digitale ressursar i arbeid

med hest, dagleg drift og kommunikasjon med kundar og andre. Vidare

inneber det å søkje etter og hente inn informasjon og å utvikle etisk medvit og

vise digital dømmekraft.

Kompetansemål og vurdering

Kompetansemål og vurdering vg3 hestefaget


Kompetansemål

Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunne:

 planleggje, gjennomføre, vurdere og dokumentere stell, bruk og hald av

hest

 arbeide med hest etter gjeldande regelverk og standardar for dyrehald,

og gjere greie for relevante organisasjonar og offentlege

forvaltningsorgan

 beskrive forretningsidé, organisering og eige ansvarsområde, og

vurdere samanhengen mellom innsatsfaktorar og økonomisk resultat

og korleis bedrifta kan utviklast vidare

 utarbeide og bruke system for internkontroll og kvalitetssikring i den

daglege drifta av stallen

 avdekkje kva behov kunden har, marknadsføre eit produkt eller ei

teneste og yte profesjonell kundebehandling

 beskrive språket, reaksjonsmåtane og instinkta til hesten, handtere han

på ein trygg og etisk forsvarleg måte, og reflektere over eige

kroppsspråk og stemmebruk

 ta hand om behova hesten har for fridom og flokkliv, og vurdere korleis

fôring, stell, utegang og bevegelse kan fremje velferd og helse

 gjennomføre fôring med utgangspunkt i fôranalyse og fôrkvalitet, velje

fôr og berekne fôrmengd med tanke på rase, alder og bruksområde

 berekne behov for og reflektere over bruk av ressursar, areal og

matjord til hestehald og fôrproduksjon, og drøfte korleis beitebruk

påverkar ulike hestar, kulturlandskap og miljø

 beskrive normal utvikling, åtferd, utsjånad og bevegelse for hesten,

gjere greie for reproduksjon og vurdere kva ulike hestar er eigna til

 identifisere og førebyggje smerte, mistrivsel, sjukdommar og skadar,

og utføre mønstring, enkel sårbehandling og medisinering av hest og

vurdere når det er nødvendig å tilkalle veterinær

 bruke fagspråk som er tilpassa mottakaren i kommunikasjon og

samarbeid med fagfolk, kundar, kollegaer og andre

 arbeide etter hygieniske prinsipp og vurdere smittefare og setje inn

smitteverntiltak

 vurdere risiko knytt til stalldrift, bruk, handtering og transport av hest,

og utføre tiltak som tek vare på helse, miljø og sikkerheit for dyr og

menneske

 drive tilsyn, utføre enkelt vedlikehald og vurdere utforminga av

bygningar, innreiingar og anlegg for hest

 velje, tilpasse, bruke og halde ved like utstyr og reiskapar ut frå

bruksområde og behov

 bruke hest på ein allsidig måte og etter eit oppsett treningsprogram,

vurdere korleis trening påverkar hesten, og velje øvingar og

treningsmetodar ut frå nivået og alderen til hesten

 handtere hestar i ulike aldre og i ulike situasjonar og gjere greie for

faktorar som kan påverke åtferda til hestar

 skifte broddar, trekkje til saum og ta av sko, og vurdere behovet for

verking og skoning ut fra bruksområdet til hesten

 respektere og vise omsyn til menneske og miljø og opptre varsamt ved

bruk av hest i utmark, trafikk og nærområda til stallen, og drøfte korleis

stallen som arena kan være ein samlingspunkt for ulike menneske

 gjere greie for dei særnorske hesterasane og betydninga deira for

kulturarv, og drøfte kva rolle hesten har og har hatt i samfunnet og for

folkehelsa

 arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i faget,

og gjere greie for pliktene og rettane til arbeidsgivaren og

arbeidstakaren


Undervegsvurdering

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse.

Lærlingane viser og utviklar kompetanse i vg3 hestefaget når dei bruker

kunnskapar, ferdigheiter og kritisk tenking til å løyse arbeidsoppgåver i faget.

Instruktøren skal leggje til rette for lærlingmedverknad og stimulere til lærelyst

gjennom varierte arbeidsoppgåver. Instruktøren skal vere i dialog med

lærlingane om utviklinga deira i vg3 hestefaget. Lærlingane skal få høve til å

uttrykkje kva dei opplever at dei meistrar, og reflektere over eiga fagleg

utvikling. Instruktøren skal gi rettleiing om vidare læring og tilpasse

opplæringa slik at lærlingen kan bruke rettleiinga for å utvikle kompetansen

sin i faget.

Vurderingsordning

Sluttvurdering

Før fagprøva må alle som ikkje har følgt normalt opplæringsløp, ha bestått ein

skriftleg eksamen laga ut frå læreplanen i faget. Eksamen blir utarbeidd

sentralt og sensurert lokalt. Eksamen skal ikkje ha førebuingsdel.

Opplæringa i vg3 hestefaget skal avsluttast med ei fagprøve. Alle skal opp til

fagprøva, som skal gjennomførast innanfor ei tidsramme over minst tre

vyrkedagar.