Fagprøven

Generell informasjon

Disse retningslinjene skal legges til grunn for organisering, Gjennomføring og vurdering av fagprøve i hestefaget. Fagprøven skal være en individuell prøve med likt omfang og lik vanskelighetsgrad for lærlinger, praksiskandidater (tidligere §20-kandidater) og elever som har fått opplæring i skole (VKII).

Fagprøven skal normalt gjennomføres i den bedrift eller virksomhet hvor kandidaten har fått hovedvekten av sin opplæring. Dersom kandidaten har hatt opplæring i flere bedrifter, skal prøven avlegges der hvor kandidaten kan vise størst mulig del av sin faglige bredde og helhetlige kompetanse i henhold til læreplanens mål. Yrkesopplæringsnemnda kan henvise prøveavleggelsen til prøvestasjon. Ved avleggelse av annengangs prøve, kan yrkesopplæringsnemnda avgjøre om prøveavleggelsen kan gjennomføres annet sted enn i lærebedriften.

Fagprøven er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Prøven vil dermed bestå av tre deler:

  • en planleggingsdel
  • en gjennomføringsdel
  • en dokumentasjonsdel

Kandidatens planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av prøvearbeidet skal være gjenstand for vurdering i samsvar med forskrift av 28.06.99 til opplæringsloven.

Prøvenemnda skal påse at kandidaten er kjent med retningslinjer for fagprøven.


Prøvenemndas arbeid

Fagprøven må tilpasses virksomheten i den bedriften lærlingen har hatt hoveddelen av sin opplæring. Dersom prøven avvikles i lærebedriften, må prøvenemnda samarbeide med bedriften om utformingen av oppgaven.

Prøvenemnda har ansvar for utforming av oppgaven til fagprøven, jf forskrift til opplæringsloven § 4.42. Oppgaven skal utformes med bakgrunn i målene i læreplan for opplæring i bedrift i hestefaget. Oppgaven 
må utformes slik at den gir kandidaten reell mulighet til å utføre et kvalitetsmessig godt arbeid innenfor fastsatt tidsforbruk. Før prøven tar til, skal prøvenemnda med bakgrunn i forskrift til opplæringsloven og den aktuelle oppgaven utarbeide kriterier som skal legges til grunn for vurdering av kandidatens arbeid i fagprøvens tre deler. 

Alle mål i læreplan for opplæring i bedrift for hestefaget kan være gjenstand for prøving.

Oppgaven skal utformes slik at flere mål blir vurdert og slik at alle kandidater får mulighet til å vises hva de kan. Den må derfor inneholde elementer av ulik vanskelighetsgrad.

Kandidaten skal ikke kunne forutsi hvilke mål i læreplanen eller hvilke konkrete arbeidsoppgaver han/hun skal bli prøvd i.

Prøvenemnda skal påse at fagprøven inneholder elementer fra følgende hovedområder:

  • Stalldrift og bedriftslære
  • Aktiviteter med hest
  • Hest og hestehold

De hjelpemidlene kandidaten har brukt i læretiden skal kunne benyttes under prøven.
Prøvenemnda skal påse at prøvestedet er tilrettelagt for avleggelse av prøven.

Fagprøven skal normalt gjennomføres innenfor en tidsramme av 2 dager/evt 15 effektive timer. Innenfor denne tidsrammen skal det settes av tid til planlegging og dokumentasjon. I hestefaget settes planleggingsdelen til anslagsvis 3 timer, gjennomføringsdelen til 10 timer og dokumentasjonsdelen til 2 timer.


Gjennomføring av fagprøven

Planleggingsdel
Prøvenemnda skal være tilstede under hele gjennomføringsdelen av fagprøven, samt ved prøvestart og prøveavslutning.

Ved prøvestart skal prøvenemnda orientere kandidaten om hvordan prøven skal gjennomføres. Prøvenemnda har ansvar for at prøven gjennomføres i samsvar med retningslinjene. Prøvenemnda skal utlevere kandidaten en oppgavetekst, som klart definerer prøvens innhold og omfang, herunder tidsrammer for de tre delene: planleggingsdelen, gjennomføringsdelen og dokumentasjonsdelen.

Planleggingsdel
Prøvenemnda skal motta kandidatens planleggingsdel før gjennomføringsdelen igangsettes. Planleggingsdelen skal som minimum inneholde:

  • Framdriftsplan for arbeidet
  • Valg av utstyr og hjelpemidler
  • Den kan eksempelvis i tillegg bestå av hvilke metoder kandidaten vil bruke


Gjennomføringsdel
Kandidaten utførerer det planlagte arbeidet på den tilmålte tid.
Prøvenemnda skal observere, vurdere og dokumentere kandidatens arbeid i henhold til de vurderingskriteriene som er utarbeidet for den aktuelle oppgaven.


Dokumentasjonsdel
Dokumentasjonsdelen består av kandidatens oppsummering og egenvurdering av det utførte arbeidet. Prøvenemnda skal påse at kandidaten leverer en rapport/dokumentasjon der valg av framgangsmåte, metoder, gjennomføring osv framgår.


Særlige forhold
Ved prøveavleggelse arbeider kandidaten med hest. Hvis hesten blir skremt, eller av andre grunner blir vanskelig å arbeide med, må prøven avbrytes. Prøven igangsettes umiddelbart når forholdene på nytt er lagt til rette.

Alle tre deler av fagprøven skal vurderes i samsvar med forskrift av 28.06.99 til opplæringslovens kapittel 4 og 5. 

Uavhengig av prøveresultat skal prøvenemnda føre protokoll hvor alle sider ved prøveavleggelsen blir dokumentert. Prøveprotokollen må være så utfyllende at den kan være grunnlag for klagenemndas behandling i forbindelse med evt klage.

Prøvenemnda skal gjennomgå dokumentasjonsdelen og gjennomføre en samtale med kandidaten hvor han/hun kan klargjøre og begrunne forhold ved arbeidet.

Dersom prøvenemnda finner det nødvendig, kan de stille spørsmål for å avklare i hvilken grad kandidaten har forståelse for faget og i hvilken grad kandidaten kan sette faget i en bredere sammenheng.

Prøvenemnda skal umiddelbart etter bedømmelsen levere prøveprotokollen til yrkesopplæringsnemnda. Yrkesopplæringsnemnda skal meddele resultatet av prøven skriftlig til prøvekandidat og lærebedrift. Klagefrist regnes fra tidspunktet for denne formelle underretningen fra yrkesopplæringsnemnda. Prøvenemnda er ikke forpliktet til, men kan gi kandidaten muntlig, uformell underretning om resultatet.

Prøvenemnda skal umiddelbart etter bedømmelsen levere prøveprotokollen til yrkesopplæringsnemnda. Yrkesopplæringsnemnda skal meddele resultatet av prøven skriftlig til prøvekandidat og lærebedrift. Klagefrist regnes fra tidspunktet for denne formelle underretningen fra yrkesopplæringsnemnda. Prøvenemnda er ikke forpliktet til, men kan gi kandidaten muntlig, uformell underretning om resultatet.


Forfall ved fagprøve
Lærling / elev / praksiskandidat som har gyldig forfall ved fag- / svenneprøve, har rett til å fremstille seg 
til utsatt fag- / svenneprøve. Fagopplæringsseksjonen avgjør om kandidatens begrunnelse for ikke å møte 
gir grunnlag for ny utsatt prøve. Ved sykdomsforfall må kandidaten fremlegge attest fra lege om at sykdommen har hindret kandidaten i å avlegge prøve på den fastsatte dag.

Dersom en kandidat ikke møter til berammet prøve, og ikke har gyldig grunn, kan vedkommende pålegges 
å erstatte påløpne utgifter og kostnader til administrativt merarbeid.

Lærling, som har strøket til 1. gangs prøve, og som unnlater å møte til 2. gangs prøve, må melde seg opp som praksiskandidat ved eventuell senere prøveavleggelse.