Vedtekter

VEDTEKTER FOR OPPLÆRINGSKONTORET FOR HESTEFAGET

OG HOVSLAGERFAGET

Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. juli 1999, med endringer på årsmøtet 25.mai 2000, 29.mai 2006 og 13. juni 2007.

 1. FORMÅL

Opplæringskontoret for hestefaget og hovslagerfaget er hjemlet i «Lov om fagopplæring i arbeidslivet», og har som formål å utvikle faglig dyktighet, forståelse og ansvar i forhold til yrke og samfunn, og derigjennom øke bedriftenes konkurranseevne, lønnsomhet og kvalitetsbevissthet.

Opplæringskontoret skal være et flerfaglig kontor og ha ansvar for alle relevante fag hos medlemsbedriftene.

I samsvar med Opplæringslova §3-3, skal opplæringskontoret etablere lærlingeplasser i sine medlemsbedrifter, og skal  –  i samarbeid med disse  –  sørge for at den enkelte lærling får en tilfredsstillende bredde og fordypning i faget.

For arbeidstakere med lengre praksis, skal opplæringskontoret bistå med nødvendig veiledning og tilrettelegging for at disse skal kunne gjennomføre fagprøve etter § 3-5 i Opplæringslova .

For faglærte arbeidstakere skal opplæringskontoret bistå med relevant perfeksjonering og etterutdanning.

Opplæringskontoret skal i tillegg

 • arbeide for å etablere faglig nettverk med de videregående skoler
 • informere elever, foresatte, lærere og rådgivere i grunnskole og videregående skole
 • fremskaffe intensjonsavtaler
 • skaffe langsiktige prognoser for dimensjonering av skoletilbudet i de fag kontoret har ansvar for
 • DELTAKERE

Deltakere i opplæringskontoret kan være bedrifter i hestebransjen over hele landet.

Utmelding av opplæringskontoret må skje skriftlig med minst tre måneders varsel før utløp av kalenderåret. Ansvar for inngåtte lærekontrakter må oppfylles eller overføres til andre før utmeldingen kan realiseres.

 • ORGANISASJONSFORM

Opplæringskontoret organiseres som et samarbeidsorgan mellom medlemsbedriftene og som sammen påtar seg opplæringsansvar.

 • ØKONOMI

Offentlige tilskudd, som fastsettes av departementet eller fylkeskommunen, basert på kontorets aktiviteter m.h.t. antall lærlinger og avlagte fagprøver, utgjør kontorets hovedinntekt.

Tilleggsinntekter forutsettes tilført kontoret gjennom kursvirksomhet m.m.

Ved eventuelt overskudd kan årsmøte vedta at midlene kan tilbakeføres til medlemsbedriftene som har hatt lærlinger i året overskuddet er oppstått. For øvrig står medlemsbedriftene økonomisk ansvarlig for opplæringskontorets drift.

Et eventuelt overskudd/underskudd fordeles ut fra antall lærlinger den enkelte medlemsbedrift har hatt med i ordningen. Lønn, sosiale utgifter og evt. andre kostnader til lærlingen etter gjeldende tariffavtale, inndekkes av medlemsbedriftene som har lærlinger i tjeneste.

Opplæringskontorets regnskap revideres av autorisert revisor oppnevnt for ETT år.

 • ÅRSMØTET

Årsmøtet er opplæringskontorets øverste organ. Mellom årsmøtene er styret opplæringskontorets høyeste myndighet.

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. Innkalling til årsmøte, vedlagt årsberetning, regnskap og revisorerklæring til årsmøte, skal skje minst 14 dager før årsmøte dagen. En representant fra yrkesopplæringsnemnda (fagopplæringskontoret), skal innkalles til årsmøtet som observatør og med talerett uten stemmerett.

Årsmøtet velger møteleder, referent, personer til å undertegne protokollen og behandler:

 1. Styrets årsberetning.
 2. Regnskap.
 3. Anvendelse av overskudd/dekning av underskudd i henhold til fastsatt balanse.
 4. Godtgjørelse til lærebedriftene. Evt. godtgjørelse bør stå i forhold til den tid lærlingene har vært ved den enkelte bedrift.
 5. Budsjett.
 6. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter skal behandles av årsmøtet.
 7. Valg av styreleder, nestleder og tre styremedlemmer. Det velges to vararepresentanter og en observatør etter innstilling av fagforeningene. Det velges valgkomite på tre personer. Dessuten oppnevnes revisor.

Ved valg av styremedlemmer skal man så langt som mulig søke å få representasjon fra de ulike næringer innen hestebransjen.

Valgperioden er to år. Første år velges TO av styremedlemmene for ETT år. Revisor oppnevnes for ETT år av gangen. Valgkomite velges for ett år.

På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med TO representanter, i tillegg til styremedlemmene, men hvert medlem har bare EN stemme. Fagforeningen kan møte med to observatører med tale og forslagsrett. (Med fagforening menes det forbund som normalt organiserer lærlingene).

Styret eller 50% av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte avholdt. Innkalling skjer da som til ordinært årsmøte.

Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Alle andre vedtak fattes med alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.

 • STYRET

Opplæringskontoret ledes av et styre på fem medlemmer. Vararepresentantene har møterett i styret med tale og forslagsrett.

En representant fra fagforeningene har møterett som observatør med tale og forslagsrett.

En representant for yrkesopplæringsnemnda (fagopplæringskontoret) kan innkalles til styremøte som observatør med talerett uten stemmerett.

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ETT styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret ansetter daglig leder og andre medarbeidere ved opplæringskontoret.

Det daglige arbeidet i opplæringskontoret ivaretas av en daglig leder med ansvar overfor styret. Daglig leder skal fungere som styrets sekretær. Styret gir for øvrig retningslinjer for lederens arbeid og prioriterer om nødvendig kontorets arbeid.

 • LÆREKONTRAKTER

Lærekontrakten tegnes med lærling, opplæringskontor og yrkesopplæringsnemnda som partner. Opplæringskontoret er ansvarlig overfor yrkesopplæringsnemnda for at lærlingen får opplæring i henhold til læreplanene. Opplæringskontoret har det formelle arbeidsgiveransvar for lærlingen, det vil si utbetaling av lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Medlemsbedriften dekker de månedlige utgifter til Opplæringskontoret mot faktura. Medlemsbedriften har ansvar for at yrkesskadeforsikring, og eventuelt pensjonsavtale blir tegnet. Det skal, så langt råd er, foreligge en plan for lærlingens kontrakttid.

Når en lærling må benytte flere bedrifter, skal opplæringskontoret inngå avtale med hver enkelt bedrift om læretid og innhold på den enkelte bedrift.

Lærekontrakten kan heves av partene dersom de er enige om det, og etter at yrkesopplæringsnemnda er orientert skriftlig om forholdet.

Andre forhold som kan føre til opphør av en lærekontrakt skal behandles i samsvar med LFA § 16.

 • OPPLØSNING

Nedleggelse av opplæringskontoret kan vedtas av årsmøte (ordinært eller ekstraordinært) med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning av opplæringskontoret skal eventuelle midler fordeles etter årsmøtets bestemmelser, og i samråd med yrkesopplæringsnemnda.